Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Skólaráð Garðaskóla starfar samkvæmt 8. grein laga nr. 91/2008 um grunnskóla og reglugerð nr. 1157 um skólaráð við grunnskóla

Hlutverk og skipan 
Í Garðaskóla starfar Skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. 

Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun Skólaráðs Garðaskóla. Hann situr í Skólaráði og stýrir starfi þess. Auk skólastjóra sitja í Skólaráði tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi félagsmiðstöðvar sem fulltrúi grenndarsamfélags. Aðstoðarskólastjóri er ritari skólaráðs og stýrir ráðinu í forföllum skólastjóra. 

Verkefni skólaráðs 
Skólaráð Garðaskóla tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald. 

Skólaráð Garðaskóla:

 • fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið,
 • fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skólans og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar,
 • tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið,
 • fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda,
 • fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum,
 • fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, almennum starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum, menntamálaráðuneyti, öðrum aðilum varðandi málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veitir umsögn sé þess óskað og aðstæður eru til,
 • tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki sveitarstjórnar.

Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla.


Kosning Skólaráðs

Skólaráð Garðaskóla er skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn. Miðað skal við að skipað sé í ráðið í upphafi skólaárs fyrir lok september. Kosningum skal haga á eftirfarandi hátt:

 • tveir fulltrúar kennara skulu kosnir á kennarafundi,
 • einn fulltrúi annars starfsfólks skal kosinn á starfsmannafundi þess
 • tveir fulltrúar foreldra skulu kosnir samkvæmt starfsreglum Foreldrafélags Garðaskóla
 • tveir fulltrúar nemenda skulu kosnir samkvæmt starfsreglum Nemendaráðs skólans.
 • Skólaráð velur sér sjálft einn fulltrúa úr hópi íbúa í grenndarsamfélaginu.

Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Varamenn geta tekið sæti í Skólaráði á einstökum fundum í forföllum aðalmanns. Varamaður tekur fast sæti við varanleg forföll eða missi kjörgengis aðalmanns, nema nýr sé kjörinn eða valinn í hans stað. Fulltrúi í Skólaráði missir hæfi sitt til setu í ráðinu ef tengsl hans við skólann rofna. 

Starfsáætlun Skólaráðs 
Skólastjóri stýrir starfi Skólaráðs og boðar reglulega til funda.
Skólaráðið fundar a.m.k. fjórum sinnum á hverju skólaári. Fyrsta fund skal boða ekki seinna en 1. október ár hvert. Skólaráð skal halda að minnsta kosti einn opinn fund á hverju skólaráði. Ráðið ákveður tilgang og tímasetningu þess fundar við afgreiðslu starfsáætlunar hvers skólaárs.

Skólaráð Garðaskóla setur sér starfsáætlun til eins skólaárs í senn og er skólastjóri ábyrgur fyrir gerð starfsáætlunar. Skólastjóri kynnir drög að starfsáætlun á fyrsta fundi hvers skólaárs. Við skipulag starfsáætlunar skal sérstaklega tekið tillit til aðstæðna fulltrúa nemenda. 

Ráðið starfar á starfstíma skóla en heimilt er að kalla það saman á öðrum tíma beri brýna nauðsyn til. Skylt er að kalla saman fund ef þrír eða fleiri skólaráðsmenn óska þess. 

Fundargerðir eru skráðar rafrænt og vistaðar á vef Garðaskóla auk þess sem eintak af þeim er sent Skóladeild Garðabæjar.

Þátttaka nemenda í skólaráði 
Fulltrúar nemenda Garðaskóla skulu ávallt eiga þess kost að taka þátt í starfi Skólaráðs þegar fjallað er um velferðar- og hagsmunamál nemenda, árlega starfsáætlun skóla, aðrar áætlanir er varða skólahaldið og um meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla. 

Fulltrúar foreldra í skólaráði Garðaskóla gæta hagsmuna nemenda þegar þeir, vegna aldurs eða þroska, geta ekki tekið þátt í störfum Skólaráðs, sbr. 13. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla og 1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Fulltrúar nemenda hafa þó ávallt rétt á að taka þátt í starfi Skólaráðs Garðaskóla. 

Ábyrgð fulltrúa í Skólaráði 
Skólaráðsfulltrúum er skylt að gæta trúnaðar varðandi upplýsingar um einstaklinga, nemendur, starfsmenn skóla eða annað sem þeir verða áskynja um í starfi sínu 

Fulltrúar í Skólaráði kynna starf ráðsins fyrir umbjóðendum sínum. 

Skólaráð getur vísað erindum sem það hefur fjallað um, ásamt umsögn, til skólanefndar, foreldrafélags, kennarafundar, starfsmannafundar eða nemendafélags. 

Sé lögum og reglum um grunnskóla eða áætlunum um skólahald ekki framfylgt að mati Skólaráðs ber því að tilkynna það til menntamálaráðuneytisins enda hafi ábendingum þess til skólastjóra og/eða skólanefndar ekki verið sinnt. 

Ráðið skal vegna umhverfissjónarmiða gæta þess eins og kostur er að nýta rafrænar leiðir til samskipta og gagnavinnslu.

Samþykkt á fundi Skólaráðs Garðaskóla 3. febrúar 2009.

Breytingartillögur ræddar og samþykktar á fundi Skólaráðs Garðaskóla 28. nóvember 2013.

English
Hafðu samband