Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Í námsveri starfa kennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar sem lúta stjórn deildarstjóra námsvers og starfa að verkefnum á sínu sérsviði. Námsverið hefur náið samstarf við náms- og starfsráðgjafa skólans, deildarstjóra árganga, hjúkrunarfræðing, sálfræðing, fagkennara og aðra sérfræðinga eftir þörfum.

Sérkennarar og þroskaþjálfar sinna auk kennslu stuðningi og ráðgjöf við nemendur, foreldra og samstarfsfólk. Nemendur og foreldrar geta kallað eftir ráðgjöf og viðtölum þegar þeim finnst þörf á því.

Starfsemi í námsverinu tekur á sig mjög fjölbreyttar myndir. Hér á eftir er upptalning á helstu úrræðum og verkefnum:

  • Stuðningstímar í námsveri fyrir 9. og 10. bekkinga: Allir nemendur í 9. og 10. bekk geta sótt um stuðning við nám í stærðfræði, íslensku og ensku í námsveri skólans. Umsóknum skal skila inn til deildarstjóra námsvers. Stuðningstímum er bætt inn í eyður í stundaskrá nemenda.
  • Stuðningur við nám í 8. bekk: Í 8. bekk er stuðningur við nám í íslensku og stærðfræði skipulagður inn í faghópana. Nemendur geta sótt um stuðning til deildarstjóra námsvers.
  • Íslenska sem annað mál: Nemendur sem tala íslensku sem annað mál eða þurfa stuðning í íslensku vegna búsetu erlendis geta sótt um aðstoð til deildarstjóra námsvers. Sjá nánar
  • Sérkennsla: Sérkennsla er skipulögð fyrir nemendur til að mæta skertri getu þeirra til að sinna námi skv. áætlunum árganganna. Þessi kennsla getur verið tímabundin eða til lengri tíma og gerð er grein fyrir henni í einstaklingsnámskrá viðkomandi nemenda til að tryggja samfellu í námi þeirra. Sérkennsla fer fram með ýmsu móti, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Eðli málsins samkvæmt fer hún þó oftast fram einstaklingslega eða í litlum hópum.

Í sérkennslu felst að markmiðum er breytt frá áætlun árgangsins og námsefni lagað að sérþörfum nemandans. Í kjölfarið fylgir eðlilega aðlagað námsmat. Sérkennsla hefur áhrif á framvindu nemandans í námi og er nauðsynlegt að huga sérstaklega að þessu fyrir útskrift úr grunnskóla þannig að nemandinn viti að hverju hann gengur þegar hann sækir um nám við framhaldsskóla. Sérkennsla fer aldrei í framkvæmd nema í góðu samráði við viðkomandi nemanda og með samþykki foreldra hans.

Námsversbekkir: Í ákveðnum tilvikum eru myndaðir litlir hópar nemenda sem þurfa mikinn og sértækan stuðning í skólanum. Námsversbekkur fær kennslu í kjarnagreinum í námsverinu en nemendur sækja valgreinar, íþróttir og verklegar greinar í almenna hópakerfi skólans. Auk þess er sérfræðiráðgjöf veitt í námsverinu og byggð inn í stundatöflu viðkomandi nemenda.

Þroskaþjálfun: Með þroskaþjálfun er á fræðilegan og skipulegan hátt stefnt að því að koma fötluðum nemendum eða nemendum sem þurfa á þjálfun að halda til aukins alhliða þroska. Gengið er út frá því að allir geti nýtt sér reynslu sína, lært og þroskast. Í starfi sínu taka þroskaþjálfar annars vegar mið af þörfum hvers og eins og hins vegar þeim kröfum sem gerðar eru innan og utan skólasamfélagsins. Þroskaþjálfun felur m.a. í sér að gerðar eru markvissar þjálfunaráætlanir sem miða að því að auka hæfni einstaklinga til að takast á við starfið í skólanum og aðrar athafnir daglegs lífs.

Stuðningur frá stuðningsfulltrúa: Stuðningsfulltrúar styðja við starf bekkja undir leiðsögn kennara/þroskaþjálfa. Ýmist veita þeir nemendum með sérþarfir tilsjón og stuðning eða þeir styðja við það starf sem unnið í bekknum (sjá nánar í starfslýsingu stuðningsfulltrúa).

Deildarstjóri námsvers gerir stundaskrá fyrir stuðningsfulltrúa sem geta breyst nokkuð ört þar sem nemendur þurfa mismikla aðstoð.

Hljóðbækur: Nemendur sem þurfa og hafa áhuga á að nota hljóðbækur hafa aðgang að þeim á nokkrum stöðum:

  • Hljóðbókasafn Menntamálastofnunar – á Vefnum: Allir nemendur hafa aðgang að hljóðbókum sem gefnar eru út af Menntamálastofnun. Þær eru aðgengilegar til niðurhals á www.mms.is
  • Bókasafn Garðaskóla: Eldri hljóðbækur Námsgagnastofnunar eru til á geisladiskum og bókasafn Garðaskóla lánar þær út til nemenda. 
  • Hljóðbókasafn Íslands: nemendur með greiningu um lesblindu, aðra alvarlega lestrarerfiðleika eða annarskonar vandkvæði við að nýta lesinn texta til náms geta fengið vottorð frá greiningaraðila sem sent er Blindrabókasafninu. Slíkt vottorð veitir viðkomandi nemanda aðgang að öllum hljóðbókum sem þar eru á skrá. Bókasafnið sendir bækur heim í pósti að beiðni notenda. Sjá nánar á http://www.hbs.is/ 

Séríþróttir og -sund: Skólinn býður upp á litla hópa í íþróttum og sundi fyrir nemendur sem hafa miklar sérþarfir í þessum greinum. Deildarstjórar árganga og námsvers skipuleggja þessa hópa.

Undanþága frá námsgrein: Í einstöku tilvikum er nemendum gefin tímabundin undanþága frá námi í tiltekinni námsgrein. Þetta er gert til að mæta skertri námsgetu eða öðrum sérþörfum. Í sumum tilvikum eru þessir nemendur með skertar töflur, en þá eru færri en 37 tímar á viku í stundatöflunni. Í öðrum tilvikum eru nemendur með óskertar töflur en fleiri tíma en lögbundið er í ákveðnum námsgreinum (t.d. íslensku, stærðfærði eða verklegum greinum). Foreldrar þurfa að sækja skriflega um undanþágur.

Ákvörðun um undanþágu er ekki tekin nema að beiðni foreldra og í góðu samstarfi við þá. Skólastjóri ber ábyrgð á þeim undanþágum sem veittar eru í skólanum.

Sérúrræði á prófum: Deildarstjóri námsvers tekur við óskum frá nemendum og foreldrum um stuðning við próftöku. Sjá nánar

Önnur tilboð: Í skólanum er reynt að mæta þörfum nemenda eins og unnt er. Sem dæmi um önnur tilboð má nefna atvinnutengt nám fyrir elstu nemendur skólans, atferlismótun og félagsfærni.

Ef nemendur, foreldrar og/eða kennarar óska eftir eða mæla með annars konar stuðningi en nefndur er hér skal erindið borið undir stjórnendur skólans sem leggja sig fram um að hanna ný úrræði til að mæta þörfum hverju sinni.

English
Hafðu samband